25Σεπτέμβριος2021

A-energy

Βρίσκεστε εδώ: Home ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 02 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Capture

 

09:00-09:30                         Εγγραφές & Καφές

10:00-10.20                         ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

• κ. Αργύρης Περουλάκης, Προϊστάµενος Τµήµατος "Επικοινωνία - Εταιρικές Σχέσεις & Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα”,
Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
• κ. Νότης Μηταράκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

 

 

10:20-11:40                   

Α' ΠΑΝΕΛ: Επενδύσεις και έργα υποδομής στον αστερισμό του project financing και του ΕΣΠΑ


• Συµµετοχές:
κ. Lutz-Christian Funke, Senior Vice-President responsible for Management Affairs and Corporate
Communications of KfW group
κ. ΑριστοµένηςΣυγγρός, Πρόεδρος Invest In Greece
κ. Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου
κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια, Γενική ∆ιεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύνθετων
Χρηµατοδοτήσεων, Όµιλος Τράπεζα Πειραιώς
κ. ΕµµανουήλΖωζωνάκης, ∆ιευθυντής Σύνθετων Χρηµατοδοτήσεων, Εµπορική Τράπεζα
Συντονιστής: κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης, δηµοσιογράφος, Γενικός ∆ιευθυντής Οµίλου Εconomia

 


11:45-13:15                   

 Β' ΠΑΝΕΛ: Η επανεκκίνηση των μεγάλων κατασκευαστικών έργων


Ομιλία: κ. Στράτος Σιμόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Έργων, Υπουργείο Ανάπτυξης
Παρέμβαση: Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος, Επικεφαλής Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών
Αγορών, ΕUROBANK: H σημασία των Δημόσιων Επενδύσεων για την επιστροφή σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης

• Συμμετοχές:

κ. Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
κ. Ευαγγελος Καλαμάκης, Διευθυντής Διεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής, όμιλος ALPHABANK
κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής-Επικεφαλής τομέα Global Corporate Clients
& Debt Capital Markets, όμιλος EUROBANK
κ. Γιώργος Ρωμοσιός, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
κ. Γιώργος Βλάχος, Πρόεδρος Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών
Εκπρόσωπος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων
Συντονίστρια: Άντα Σεϊμανίδη, αρχισυντάκτρια A-Energy Investments


13:20-13:50 ΓΕΥΜΑ


14:00-17:30                    

Γ' ΠΑΝΕΛ: Οι υπέρ-ώριμες επενδύσεις στα απορρίμματα


κα. Μάρω Ευαγγελίδου, Γενική Γραµµατέας Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής*


14:00-15:00                    

Πρώτο μέρος: Οι διαγωνισμοί που «τρέχουν» και οι προϋποθέσεις επιτάχυνσης των έργων


• Συμμετοχές:

κ. Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Κρήτης
κ. Γεώργιος Πουλοκέφαλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου, Περιφέρεια Πελοποννήσου
κ. ∆ηµοσθένης Μαυρίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ)
κ. Αντώνης Γάκης, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣ∆ΚΝΑ
κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, Εταίρος Grand Thornton
Συντονιστής: ∆ρ. Κων/νος Αραβώσης, Πρόεδρος Ελληνική Εταιρία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


15:00-16:00                    

Δεύτερο μέρος: Η μεγάλη πρόκληση των ΣΔΙΤ


Χαιρετισµός εκπροσώπου, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος
• Συµµετοχές:
κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, ειδικός συνεργάτης Εθνικής, πρόγραµµα JESSICA
κ. Θεόδωρος Μόσχος, ∆ιευθυντής ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.
κ. Αθανάσιος Κατρής, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος WATT A.E.
κ. Προκόπης∆ηµητριάδης, Partner, ∆ικηγορική Εταιρεία Λαµπαδάριος & Συνεργάτες
∆ιεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής, όµιλος ALPHABANK
Συντονιστής: Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου, Πρόεδρος Συµβούλιο Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων
«ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»
Στο πάνελ θα συµπεριληφθούν παρουσιάσεις επενδυτών
.


16:00-17:30                    

Τρίτο μέρος: Επενδύσεις στην ανακύκλωση


• Συμμετοχές:
∆ρ. Κωνσταντίνα Λαζαρίδη, Πρόεδρος ∆.Σ. Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης
κα. Ηρώ Ζερβάκη, Περιφερειακή Σύµβουλος Περιφέρειας Αττικής, συνεργάτης Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
κ. Σπύρος ∆εµερτζής, Μέλος ∆.Σ., Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής
Αξιοποίησης
κ. Γιάννης Ραζής, Γενικός ∆ιευθυντής, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
κ. ∆ηµήτρης Κανακόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσµου Επιχειρήσεων Κοµποστοποίησης
κ. Επαµεινώνδας Βοναζούντας, Γενικός ∆ιευθυντής, Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος
∆ρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
Παρουσίαση case study «Σύστηµα Ατοµικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών»
Οµιλος ΑΒ Βασιλόπουλος: κ. Αλεξία Μαχαίρα, ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας καιΒιωσιµότητας,
Παρουσίαση project στον τοµέα της ανακύκλωσης: κ. Χαράλαµπος Ελευθεριάδης, Χηµικός Μηχανικός, Μέλος
∆.Σ., WATT A.E.
Παρουσίαση case study της ελληνικής βιοµηχανίας στον τοµέα περιβαλλοντικών επενδύσεων και αξιοποίησης
αποβλήτων:
κ. Αλέξανδρος Κατσιάµπουλας, ∆ιευθυντής Περιβάλλοντος Κλάδου Τσιµέντου Ελλάδος ΤΙΤΑΝ
κ. Ανδρέας Χασιώτης, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
Παρέµβαση: κ. Γιώργος Χριστόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΠΑΡΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
Συντονιστής: κ. Παναγιώτης Σκιαδάς, Πρόεδρος, Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Ανακύκλωσης και
Ενεργειακής Αξιοποίησης


17:30 - 18:30                    

Δ΄ ΠΑΝΕΛ: Οι επίκαιρες επενδύσεις στη βιομάζα και στο βιοαέριο


• Συμμετοχές:
κ. Ξενοφών Κακάτσιος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τµήµα Θερµοδυναµικής
κ. ΧρήστοςΖαφείρης, Γεωπόνος, µέλος ∆.Σ., Ελληνικός Σύνδεσµος Βιοαερίου, Τοµέας Βιοµάζας ΚΑΠΕ
κ. Κώστας Νασίκας, µέλος ∆.Σ., Ελληνική Εταιρεία Βιοµάζας
Παρουσιάσεις έργων στον τοµέα τηςΒιοµάζας και Βιοαερίου:
κ. Βασίλειος Μπέλλης, Γενικός Γραµατέας, Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας
MALISS: κ. Κωνσταντίνος Βεργανελάκης, ∆ιευθυντής Λειτουργιών HAASE
ΛΗΘΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: κ. Γιάννης Ζολώτας, Σύµβουλος ΑΠΕ
Άλλα έργα
Συντονιστής: κ. Αντώνης Γερασίµου, Πρόεδρος Ελληνική Εταιρεία Βιοµάζας